Vedtægter for Skovbørnehaven Alfely – Rev. 11

§ 1.
Hjemsted

Stk. 1. Skovbørnehaven Alfely har hjemsted i Albertslund Kommune, Gl. Landevej 22, 2620 Albertslund

§ 2.
Organisationsform

Stk. 1. Børnehaven er en nonprofit børnehave. Et eventuelt overskud skal forblive i institutionen.
Stk. 2. Skovbørnehaven Alfely er en privatinstitution oprettet under dagtilbudslovens § 20.
Et eventuelt overskud skal anvendes til forbedringer i privat institutionen, samt bondegårdstur og andre aktiviteter, efteruddannelse og kurser.

§ 3.
Formål og idégrundlag

Stk. 1. Institutionens formål er, inspireret af Rudolf Steiners antroposofiske og pædagogiske impulser, at udføre børnehavearbejde for børn i børnehavealderen (fra 2 år og 6 mdr.), der tager sigte på børnenes legemlige, sjælelige og åndelige udvikling.
Stk. 2. Institutionens idégrundlag inspireres af Rudolf Steiners antroposofi og menneskebillede, der for barnet ml. 0 – 7 år indeholder ”Barnet er et efterlignende, et sansende og et rytmisk væsen.” Det pædagogiske arbejde tager sigte på dette.
Stk. 3. Institutionen arbejder også med andre pædagogikker. F.eks. kan Marte Meo teknikker anvendes.

§ 4.
Ledelse

Stk. 1. Institutionens ledelse består af en bestyrelse, som varetager den overordnede ledelse og en leder, der under ansvar over for bestyrelsen, varetager den daglige pædagogiske ledelse. Den administrative ledelse varetages af bestyrelsen og lederen.

§ 5.
Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der sammensættes således:
3 medlemmer vælges af og blandt forældre til børn indskrevet i institutionen.
Det tilstræbes at 2 medlemmer har indgående kendskab til Rudolf Steiner pædagogik og antroposofi, men hvis dette ikke er muligt vælges de 2 medlemmer blandt forældre med indskrevne børn i institutionen.
Ud over de 5 forventes Lederen altid at deltage i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret. Det øvrige personale er også velkomment, ligeledes uden stemmeret.
Suppleanterne kan deltage i alle bestyrelsens møder, dog uden stemmeret, med mindre de er der som stedfortræder.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, som indkalder til og leder møderne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden leder forhandlingerne og drager omsorg for, at beslutningerne nedfældes i referat af mødet.
Stk. 3. Beslutninger vedrørende institutionens overordnede formål og idégrundlag og vedtægtsændringer, kræver enstemmighed (konsensus).
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er mødt frem. Hvis bestyrelsen indeholder antroposofiske medlemmer skal der minimum være et antroposofisk medlem tilstede ved pædagogiske beslutninger.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste familie har økonomiske eller særlige interesser i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed som udlejer
bygninger til børnehaven. Der må ikke være forældrepar i bestyrelsen.
Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med børnehavens vedtægter, den med Albertslund kommune indgåede godkendelse, samt bestyrelsens forretningsorden og børnehavens øvrige gældende retningslinjer.
Stk. 7. Bestyrelsen skal påse, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.
Stk. 8. Indgåelse og ændringer eller ophævelse af aftaler om køb eller salg af fast ejendom, pantsætning eller indgåelse af lejemål kræver tilslutning fra samtlige bestyrelses medlemmer og skal godkendes på først komne generalforsamling, eller der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. I øvrigt gælder, at 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen eller et bestyrelsesmedlem i foreningen med lederen tegner institutionen og kan give fuldmagt til enkelte personer til at disponere over bankkonto.
Stk. 9. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt skriftlig med mindst 2 uges varsel. Sammen med
indkaldelsen fremsendes dagsorden for mødet med angivelse af de sager der er til behandling.
Stk. 10. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i sine møder og bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i forretningsordenen, ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 11. Beslutninger omhandlende lederansættelser, institutionens formue og ejendomsforhold kræver dog kvalificeret flertal.
Stk. 12. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat. Det tilstræbes at det godkendes ved afslutning af mødet. Ethvert bestyrelsesmedlem, såvel som institutionens leder, kan forlange at få særstandpunkter eller mindretalsopfattelser ført til referat.
Stk. 13. Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden, som skal forefindes skriftlig.
Forretningsordenen er en præcisering af bestyrelsens arbejdsform og den bestemmer omfanget af eventuel delegering af opgaver.

§ 6.
Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Valg til bestyrelsen sker ved at bestyrelsen, i samarbejde med institutionens leder, skriftligt indkalder til generalforsamling/forældremøde med valg til bestyrelsen. Mødet skal finde sted først i det nye år, senest inden påske. På generalsamlingen redegør den siddende bestyrelse for arbejdet i året der er gået, ligesom institutionens leder orienterer om institutionens arbejde. Begge dele til forældrenes orientering.
Stk. 2. Bestyrelsen forældrevalgte medlemmer vælges for en 2-årig periode.
Bestyrelsens øvrige medlemmer udpeges for en 1-årig periode.
Stk. 3. Der kan for hver af valggrupperne vælges/udpeges indtil 3 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis de under stk. 1. nævnte bestyrelsesmedlemmer, på grund af sygdom eller bortrejse får længerevarende forfald i mere end 2 måneder eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde indtræder suppleanten for den resterende valgperiode. Forældrerepræsentanter i bestyrelsen udtræder fra den dato barnets tilknytning til institutionen ophører. Suppleanter indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.
Stk. 4. Er der ikke valgt suppleanter for forældrerepræsentanterne, skal der inden for 4 uger, fra forfaldet er bestyrelsen bekendt, afholdes forældremøde med suppleringsvalg til bestyrelsen. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem indtræder herefter i resten af valgperioden.
Stk. 5. Der vælges forældrerepræsentanter til de pladser der er på valg. Valgperioden påbegyndes
umiddelbart efter valget. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsens 2 antroposofiske medlemmer udpeges/findes af lederen. Genudpegning kan finde sted.
Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter udpegningen.

§ 7.
Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1. Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives 2 stemmer pr. indskrevet max. 1 barn i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret. Dette kræver dog forudgående institutionsbestyrelsens godkendelse. Der kan stemmes for ikke fremmødte ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 2. Leder og medarbejder i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter. Men har 1 stemme hver ved valg til bestyrelsen.
Stk. 3. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

§ 8.
Optagelseskriterier af børn

Stk. 1. Bestemmelse om optagelse i børnehaven Alfely foretages af lederen af den private børnehave Alfely under ansvar over for bestyrelsen.
Man får et nummer på ventelisten, når institutionens leder modtager optagelsespapirer samt information om at der er betalt det årlige beløb til børnehavens støtteforening. Søskendebørn har fortrinsret. Alle børn uanset race, køn, etnicitet og religion kan optages på lige vilkår i børnehaven.
Stk. 2. Ved manglende betaling ophører dagtilbud for barnet.
Stk. 3. Optagelse i den private børnehave af børn fra andre kommuner er betinget af, at der er opnået aftale om refusion fra barnets bopælskommune. Den private børnehave Alfely indhenter selv betalingstilsagn fra disse kommuner.

§ 9.
Forældrebetaling

Stk. 1. Bestyrelsen i Børnehaven Alfely fastsætter selv forældrebetalingen for børn i den private børnehave Alfely.
Stk. 2. Forældrebetaling er pr. den 1.1.2012 2.400kr. pr. måned. Forældrebetaling er pr. den 1.11.2013 for småbørn (børn under 2 år og 10 måneder) 3.000 kr. pr. md.

Stk. 3. Desuden skal der betales depositum. Depositum skal betales når børnehaven garanterer en plads til barnet, typisk 3 måneder før start .. Depositum er både for småbørn og børnehavebørn 2.400 kr. Lederen kan dog i særlige tilfælde dispensere for kravet om depositum, hvor denne skønner det nødvendigt for optagelse af et barn.
Stk. 4a: Udmeldelse sker til lederen på udmeldelsesblanketten, med mindst to måneders skriftlig varsel, med ophør medio (d.14) eller ultimo i en måned.
Stk. 4b: Man kan ikke udmelde sit barn med virkning fra juli måned

Stk. 4c: Depositum anvendes til sidste måneds betaling. Hvis depositum er større end sidste måneds forældrebetaling (grundet søskende rabat) refunderes beløbet til indbetaler.

§10.
Leder

Stk. 1. Det tilstræbes at børnehavens leder,  er Rudolf Steiner uddannet.

Stk. 2. Lederen ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Stk. 3. Børnehavens leder ansætter og afskediger det øvrige personale under godkendelse af bestyrelsen.
Stk. 4. Lederen har, under ansvar overfor bestyrelsen, ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse af børnehaven.

§ 11.
Regnskabsførelse

Stk. 1. Regnskabsførelse og bogholderi for den private institution Alfely varetages af bestyrelsen for
børnehaven, og af en organisation valgt af bestyrelsen og lederen, der er betalt for dette arbejde.
Regnskabet revideres af dennes statsautoriserede revisor.
Stk. 2. Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 3. Løn læner sig op ad gældende overenskomst for privatinstitutioner, samt børnehavens egne
individuelle forhandlinger for de ansatte i børnehaven.
Børnehaven har ikke indgået en overenskomst.

§12.
Ferier

Stk. 1. Det samlede årlige antal lukkedage er 10 dage.

Stk. 2. Der vil ca. være 4 uger hvor pasningstilbuddet udelukkende varetages af vikarer. 3 af disse uger ligger fast de sidste 3 hele uger i juli. Dette for at det faste personale kan holde ferie og holde pædagogiske dage.

Stk. 3. Lederen beslutter med bestyrelsen hvilke dage der er lukket eller med planlagt vikar dækning og fremsender en årskalender hvor i dagene fremgår